گروه معماری منش
گروه آموزشی و پژوهشی معمارمنش | ArchManesh Department of Education and Research search people shopping_cart

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات

تاثیر باد بر معماری

شیما غلامی 28.03.97 تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات

مناطق قطبی از مناطق ثابت و پُرفشار است؛ ولی فشار این مناطق از فشار مناطق نیمه استوایی کمتر است. مناطق کم فشار در قسمت هایی با عرض جغرافیایی بالا وجود دارند. علت اصلی وجود نقاط و کمربندهای فشار هوا، تقسیم نامتعادل پرتوهای خورشید بر روی زمین است که باعثایجا

اقلیم در معماری (بخش دوم)

شیما غلامی 28.03.97 تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات

شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرها و تداوم حیات شهری به شمار می آید. در واقع شهرها، عناصر شهری و عملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثر بوده و هستند. این تأثیر پذیری تا قبل از پیدایش م

اقلیم در معماری (بخش اول)

شیما غلامی 28.03.97 تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات

شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرها و تداوم حیات شهری به شمار می آید. در واقع شهرها، عناصر شهری و عملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثر بوده و هستند. این تأثیر پذیری تا قبل از پیدایش م

×
×

No products in the cart.